pondelok 19. septembra 2011

Medzinárodné organizácie

OSN-Organizácia spojených národov (UN)

založená v roku 1945. Hlavným cieľom je udržiavanie svetového mieru a bezpečnosti a rozvíjanie spolupráce medzi národmi.
V súčasnosti má 193 členských štátov.
pridružené organizácie: UNESCO, FAO, IAEA, WTO, UNICEF
Hlavné orgány OSN: Valné zhromaždenie- zhromaždenie všetkých členov
Bezpečnostná rada- 5 stálych členov (USA, Rusko, Veľká británie, Francúzsko, Čína) s právom veta+ 10 nestálych volených na 2 roky
sekretariát OSN s generálnym tajomníkom (Pan Ki-Mun)
Sídla New York, Ženeva, Viedeň 
http://www.un.org/en/


NATO- Severoatlantická aliancia, vojensko-politická organizácia založená v roku 1949. Havné sídlo Brusel. 
členovia: Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Dánsko, Island, Nórsko, Taliansko, Portugalsko, Veľká Británia, Kanada, USA. 
od r. 1952 Grécko a Turecko, od 1955 Nemecko (západné), 1982 Španielsko, 1999 Česko, Poľsko, Maďarsko, 2004 Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, 2009 Albánsko, Chorvátsko.

Varšavská zmluva- 1955-1991- obranné spoločenstvo socialistických krajín pred hrozbou NATOEurópska únia- pôvodne hospodárska integrácia- Rímske zmluvy 1957, 1958 EHS- Európske hospodárske spoločenstvo (zakladajúci členovia Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko) 1967- ES-Európske spoločenstvo- rozšírenie o politickú integráciu
1973- Veľká Británia, Írsko, Dánsko
1981 Grécko, 1986 Španielsko a Portugalsko
1992-93 Maastrichtská zmluva
1995 Rakúsko, Švédsko, Fínsko
2002- EURO
1.5.2004 Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Cyprus
2007 Bulharsko, Rumunsko
2013 Chorvátsko
2009 Lisabonská zmluva

  1. politické kritériá: kandidátska krajina musí mať stabilné inštitúcie zaisťujúce demokraciu, právny štát, dodržiavanie ľudských práv a práv menšín
  2. ekonomické kritériá: krajina musí mať fungujúcu trhovú ekonomiku schopnú sa vysporiadať s konkurenčnými tlakmi vo vnútri únie.
  3. kritériá prijatia acquis communautaire: krajina musí byť schopná prijať záväzky vyplývajúce z členstva, vrátane politických a hospodárskych cieľov a menovej únie.
Základné inštitúcie:
Európska rada- tvorená hlavami členských štátov- určuje základné politické smerovanie EÚ

Rada Európskej únie- Rada ministrov- legislatívne a výkonné právomoci
Európska komisia- "vláda únie", dbá na dodržiavanie zmluva  záväzkov, sídlo Brusel
Európsky parlament- legislatívny orgán, volený priamo, sídla Brusel a Štrasburg, sekretariát je v Luxemburgu
Európsky súdny dvor, sídlo Luxemburg

Iné organizácie
Commonwealth- združuje bývalé britské kolónie a Veľkú Britániu
Organizácia africkej jednoty (OAJ)
Arabská liga
V4- Visegradska skupina- Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko- presadzovanie spoločných záujmov v EU
OPEC- organizácia krajín vyvážajúcich ropu
NAFTA- Severoamerická zóna voľného obchodu (USA, Kanada, Mexiko)
MERCOSUR- spoločný trh krajín Južnej Ameriky (Argentína, Uruguaj, Brazília, Paraguaj)
CARICOM- karibský spoločný trh
ASEAN- Združenie krajín JV Ázie
APEC- ASEAN+ Kanada, Rusko, Japonsko, Južná Kórea, Austrália, Nový Zéland= Rada pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria
G8- združuje 7 najvyspelejších krajín sveta (USA, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Kanada)a Rusko


Podľa: Gurňák, Blažík, Lauko: Úvod do politickej a regionálnej geografie, UK, Bratislava, 2002

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára