nedeľa 11. septembra 2011

regionálna geografia- úvod- štát, hranice

štát- priestor ohraničený hranicami a vyznačujúci sa pevnou vnútornou organizáciou (Barbag, 1987, in Gurňák a kol. 2005)

atribúty štátu: štátne územie, obyvateľstvo štátu, štátne hranice, politický, ekonomický a komunikačný systém

územie štátu je základným atribútom štátu, je geografickým priestorom, v ktorom je vykonávaná štátna moc a ktorý spadá pod jurisdikciu daného štátu: suchozemské územie, teritoriálne vody, geologický podklad, vzdušný priestor

nadobudnutie územia: a)primárne- formou prvotnej okupácie v minulosti, alebo formou prírodného alebo umelého prírastku (vznik nových ostrovov)
b) odvodene- cesia (postúpenie územia doterajším štátom štátu inému formou medzinárodnej zmluvy, Jarovce, Rusovce, Čuňovo), adjudikácia (nadobudnutie štátneho územia na základe rozhodnutia medzinárodného orgánu), vydržanie, anexia

Formy štátu podľa predstaviteľov:

monarchia- a) absolutistická  napr. Saudská Arábia, Kuvajt, Omán, Bhután, Vatikán
b) konštitučná-  panovník má právo spolurozhodovania a vláda je zodpovedná monarchovi napr .Kambodža
c) parlamentná-  plne demokratická, panovník má len reprezentatívnu funkciu napr. Japonsko, Thajsko, všetky európske okrem Vatikánu 

republika-  hlavou štátu je prezident, nositelia štátnej moci sú volení (parlament-legislatíva, vláda-  exekutíva, súdnictvo - judikatíva)
a) parlamentná rebublika- Slovensko, Nemecko, rakúsko, Poľsko
b) prezidentská republika- výkonná moc v rukách prezidenta, má kompetencie predsedu vlády: USA, Mexiko, Brazília
c) parlamentno-prezidentská republika-  výrazne posilnené kompetencie prezidenta, má právo rozpustiť parlament, ovláda vládu, Rusko, francúzsko

diktatúra- vznikajú po štátnych prevratoch, kedy je pozastavená platnosť ústavy a činosť štátnych orgánov

štátna hranica- zmluvne stanovená línia na mapách a v teréne, ktorá odďeľuje územia dvoch suverénnych štátov

typy hraníc: 
a) morské - problematika teritoriálnych vôd
b) suchozemské- prírodné (horské chrbáty, riečne (stredom reiky pri nesplavných rokoch, po prúdnici v splavnom toku, alebo po brehu), púštne)
umelé- etnické, historické, geometrické (špecifická skupina astronomické)

špecifické hraničné situácie:
enkláva- štátne územie štátu A leži obklopené územím štátu B
poloenkláva- enkláva disponujúca prístupom k moru (MOnako, 
exkláva
koridor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára