štvrtok 8. septembra 2011

geografia úvod

geografia= zemepis je vedná disciplína, ktorá skúma krajinu, procesy a vzťahy, ktoré v nej prebiehajú. je syntézou viacerých vedných disciplín ako napr. geológia, biológia, environmentalistika, sociológia......
mapa: pavlovská asi 25 tis.pr.n.l. na mamuťom kle na južnej Morave
kartografia= náuka o mapách
Eratosthénes- dielo Geografika 2-3 stor. pr.n.l- vyčlenil geografiu ako samostatnú vednú disciplínu
arabskí geografi: al Idrísi, Al Chvarizmi, ibn Batuta
rozvoj gegorafie v Európe až po "veľkých" objavoch- Krištof Kolumbus, Vasco de Gama, Fernao Magalhaes- v tomto období predovšetkým cestopisy
geografia ako moderná veda od 19. stor. Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Friedrich Ratzel
slovenskí a  českí cestovatelia: Zikmund a Hanzelka, František Kele, Pavol Barabáš, Ľubo Felner

krajina: ľubovoľná časť zemského povrchu, ktorá obsahu časti všetkých geosfér
geosféry: prírodné-fyzickogeografické- litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra
humánogeografické- človek a jeho činnosti

Načo nám je geografia:
- naučí nás pracovať s atlasom
-pochopiť vzájomné vzťahy v krajine a jej fungovanie so zreteľom na človeka
- pracovať so zdrojmi informácií
- vidieť súvislosti v aktuálnych udalostiach
- poznať a vnímať svoje životné prostredie
- vedieť vysvetliť prírodné javy a procesy, identifikovať javy, ktoré človeka ohrozujú
- poznať Zem a vesmír
- vedieť viac o štátoch sveta s Slovensku
- poznať kultúru iných národov
- orientovať sa v geopolitike a problémoch sveta
- chápať v súvislostiach

funkcie geografie: poznávacia, vzdelávacia, praktická

(podľa Bizubová a kol: Geografia pre 1. ročník gymnázií)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára