streda 14. marca 2012

Školstvo, zdravotníctvo a cestovný ruch SR

školstvo: bezplatné, povinná 10 ročná školská dochádzka
predškolské zariadenia (jasle a materské školy)
školské zariadenia: ZŠ, SŠ, VŠ
ústavy, laboratóriá, iné vzdelávacie inštitúcie
Univerzity (skladajú sa z jednotlivých fakúlt napr. prírodovedecká, filozofická, lekárska)
Slovenská zdravotnícka univerzita v BA
Univerzita Komenského v BA
Slovenská technická univerzita v BA
Ekonomická univerzita v BA
Žilinská univerzita v ZA
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE
Univerzita veterinárneho lekárstva v KE
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Mateja Bela v BB
Univerzita Konštantína Filozofa v NT
Trnavská univerzita v TT
Univerzita Sv Cyrila a Metoda v TT
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TR


zdravotníctvo: bezplatné, dostupná sieť štátnych a súkromých zariadení

cestovný ruch
prírodné predpoklady:
reliéf- vhodnosť na zimnú a letnú rekreáciu
vodstvo: rieky, jazerá, minerálne a termálne pramene (kúpeľné mestá, aquaparky, termálne kúpaliská)
rastlinstvo a živočíšstvo: NP, CHKO

umelé predpoklady
kultúrnohistorické pamiatky: mestské pamiatkové rezervácie: BA, NT, TT, Banská Štiavnica, Kežmarok, KE, Bardejov,
rezervácie ľudovej architektúry: Brhlovce, Sebechleby, Vlkolínec, Čičmany, Martin
folklórne festivaly (Východná, Detva, Terchová), festivaly: Bratislavske jazzové dni, Pohoda....koncerty
náboženské púte (Šaštín, Marianka, Levoča, Staré Hory)
agroturistika
kongresový cestovný ruch, výstavy....
vedieť vymenovať pamiatky UNESCO

oblasti CR:
s medzinárodným významom- Tatry
celoštátnym: Turčianska kotlina
regionálnym: Krupinská planina
miestnym: Východoslovenská rovina

väčšina turistov len prechádza, prespí, prevažujú turisti z ČR, Poľska, Nemecka....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára